Pre-school Pre-school academy academy

Anglický jazyk

Vytváranímbilingválneho prostredia si deti prirodzenou formou osvojujú anglický jazyk a postupne prechádzajú k jeho používaniu aj pri vzájomnej komunikácii. 

 

Pri osvojovaní anglického jazyka napomáha

Formy vzdelávania

V Anglicko-športovej Predškolskej akadémii pracujeme aj s Oxfordským formátom "Cookie and Friends", "Playtime", "Show and tell" a taktiež u detí veľmi obľúbeným naratívnym formátom "Hocus Lotus".

Športovo-tenisová príprava

Športovo-tenisová príprava prebieha 2-krát do týždňa pod vedením športových trénerov, aby sme dosiahli čo najindividuálnejší prístup a možnosť vytvorenia skupín detí podľa veku a daností.

 

Predškolská príprava

Prebieha okrem Predškolského pedagóga aj pod vedením špeciálneho pedagóga a logopéda, ktorý pracuje s nadštandardnou metodikou a projektami.

 

Taktiež v edukačnej práci využívame:

V rámci pedagogickej činnosti Predškolská akadémia pracuje aj s programom Step by step.

STEP BY STEP: Pracujeme v centrách aktivít typu:

Montessori pedagogika

Montessori pedagogiku využívame na rozvoj zmyslových aktivít dieťaťa, na objavenie sociálnych, emociálnych, motorických a akademických zručností. Kladieme dôležitosť na prácu v rámci skupiny v nesúťaživom a rešpektujúcom prostredí.

 

Rozvoj hudobnosti-hudobná výchova

 

V prípade záujmu realizujeme nasledovné aktivity:

Nasledovné aktivity sú nad rámec mesačného poplatku

Zábava:

Besiedky pre rodičov

Rodičia sa veľmi radi zúčastňujú na akciách, ktoré v predškolskej akadémii pre nich a ich ratolesti organizujeme. Zvyčajne je to besiedka vianočná, ku Dňu matiek, rozlúčka s predškolákmi a ďalšie.

Oslavy sviatkov

Deti milujú karnevaly, oslavy narodenín alebo sviatkov, ako sú Halloween, Mikuláš, Vianoce či MDD. Pre deti v priebehu mesiaca október pripravujeme aj Šarkaniádu, na čo sa vždy veľmi tešia.

Výlety

Najčastejšie organizujeme výlety do ZOO či na zvieraciu farmu, pretože deti majú zvieratká veľmi radi.

Divadelné predstavenia

Deťom urobíme radosť aj divadelným predstavením či hudobným koncertom, a to aj priamo v priestoroch našej predškolskej akadémie.

Výchovné koncerty